senast uppdaterad: 2022-04-27

1        Allmänt

Dessa köpvillkor gäller mellan Propia Applications AB, org.nr 556990-9764, (omnämns också som ”vi” och ”oss”) och dig som gör en beställning på tillsammans.tillio.se eller tillio.se (gemensamt nedan benämnda ”Tjänsten”).

2        Avtal och beställning

För att kunna genomföra ett köp måste du acceptera Villkoren. Du som gör ett köp behöver vara över 16 år och inte stå under förmyndarskap.

När du har slutfört ditt köp skickar vi en orderbekräftelse till dig så snart som möjligt via e-post. När orderbekräftelsen skickas ingår du och Propia Applications ett avtal om köp. Vi uppmanar dig att spara orderbekräftelsen för eventuella kontakter med kundtjänst.

3        Priser och betalning

Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges i Tjänsten, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder annat.

Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) och exklusive moms.

Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Totalpris för beställningen och lagstadgad moms visas innan du slutför beställningen.

Du hittar en kopia på beställningen under ”Mina ordrar” på tillio.

3.1       Köp av prenumerationer

Om du köper en prenumeration kommer de avgifter som tillkommer en prenumerationsperiod att debiteras din betalningsmetod automatiskt i början av varje prenumerationsperiod.

För att undvika framtida debiteringar måste du avsluta prenumerationen före förnyelsedagen.

Avslut av prenumerationer i förtid kan göras med en månads varsel och återbetalning görs av eventuell återstående del av din prenumerationsperiod.

3.2       Köp av produkter

Avtalskunder faktureras i enlighet med innehållet i det avtal som tecknats vid beställningen. Fakturaköp via hemsidan faktureras om 20 dagars faktura och användare av Tjänsten får tillgång till den efter att beställning verifierats utan att vänta på att betalning erlagts.

4        Användarvilkor

Villkor för användning av Tjänsten framgår av våra användarvillkor. Här kan du läsa våra användarvillkor.

5        Tillgänglighet, support och underhåll

Vi utvecklar ständigt Tjänsten och kan komma att helt eller delvis uppdatera, förändra eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla Tjänsten eller delar därav (såsom, men inte begränsat till, funktioner och tillgängliga delar). Vi kan behöva utföra arbete som påverkar Tjänsten, och Tjänsten kan från tid till annan helt eller delvis vara otillgänglig eller inte fungera tillfredställande pga. planerat eller oplanerat underhåll, driftsstörningar eller andra omständigheter.

Vi är inte skyldiga att publicera någon information eller något material på Tjänsten och vi kan ta bort information och material med eller utan förvarning.

Vi har rätt att stänga av ditt konto och avregistrera dig från Tjänsten med omedelbar verkan om du missbrukar Tjänsten, orsakar skada eller olägenhet för användningen av Tjänsten eller oss eller du på annat sätt bryter mot dessa användarvillkor. Du har inte rätt att återregistrera eller registrera nytt konto utan särskilt tillstånd om ditt konto har stängts av i enlighet med denna punkt.

6        Behandling av information och personuppgifter

Din integritet och personliga information är viktiga för oss. Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy, som förklarar vilken information vi samlar in från dig, hur och varför vi samlar in, lagrar, använder och delar sådan information, dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter och hur du kontaktar oss och tillsynsmyndigheter om du har en fråga eller klagomål om användningen av dina personuppgifter. Här kan du läsa vår integritetspolicy.

7        Ångerrätt

Vid köp som sker via Internet eller i övrigt på distans finns som huvudregel en ångerrätt på 14 dagar (“Ångerfristen”). När du beställer en licens eller abonnemang i Tjänsten gäller däremot ett undantag från ångerrätten eftersom vi ger dig som kund direkt tillgång till Tjänstens innehåll och då fullgör Tjänsten. Vid köp av fysiska produkter på webbplatsen har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt.

Du måste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till oss tillsammans@tillio.se. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt. Du bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss.

8        Reklamation och klagomål

Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till tillsammans@tillio.se där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet. Om det inte lyckas oss att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt eller Tjänst, återbetalar vi dig för den defekta produkten/Tjänsten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

9        Immateriella rättigheter

Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till Tjänsten, såsom illustrationer, varumärken, logotyper och övrigt innehåll som tillhandahålls av oss på webbplatsen och i Tjänsten, tillhör Propia Applications (eller i förekommande fall ägare/licensgivare) med ensamrätt.

Tillio och ”t”-logotypen och andra varumärken, tjänstemärken och illustrationer kopplade till tillio samt logotyper som används i våra Tjänster är varumärken eller registrerade varumärken.

All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Tjänstens material som inte uttryckligen tillåts enligt dessa användarvillkor eller våra instruktioner från tid till annan är förbjuden. Du bekräftar och accepterar att otillåten användning av våra immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot användarvillkoren, vara brottsligt.

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Vi kräver att information som läggs upp är korrekt, lagenlig och inte strider mot tredje parters immateriella rättigheter eller andra rättigheter. Vid klagomål gällande innehåll som publicerats på Tjänsten ber vi dig att kontakta oss på tillsammans@tillio.se

10    Ansvar

Utöver vad som framgår av detta avtal, och för privatkund tillämplig konsumentskyddslagstiftning har vi inget ansvar för fel i eller förseningar avseende Tjänsten. Propia Applications ersättningsskyldighet är under alla omständigheter begränsat till direkta skador och till ett maximalt belopp motsvarande det belopp som du har erlagt för den Tjänst som ditt anspråk rör.

Propia Applications eftersträvar att Tjänsten ska vara tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan. Vi har rätt att, utan ersättningsskyldighet, av tekniska och driftsmässiga skäl vidta underhåll av Tjänsten. Underhållsarbete kommer så långt som möjligt att utföras under tidpunkter som minimerar eventuell negativ påverkan på Tjänsten.

Dessa ansvarsbegränsningar gäller inte ansvar för död eller personskada, bedrägeri, grov försummelse eller avsiktlig misskötsel, eller i fall av försummelse där väsentlig förpliktelse har åsidosatts och den väsentliga förpliktelsen är av sådan karaktär att den utgör en förutsättning för vår leverans av tjänsterna och en förutsättning som du rimligen kan förlita dig på, men endast i den mån skadorna direkt orsakades av åsidosättandet och de kunde förutses vid ingåendet av detta Avtal, samt i den mån de är typiska i kontexten av detta Avtal.

11    Force majeure

Vi accepterar inget ansvar för fel i eller förseningar avseende Tjänsten till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör. Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

12    Ändringar av tjänsten och villkoren

Vi arbetar kontinuerligt med produktutveckling och Tjänsten kan därför komma att förändras över tid. Till exempel kan nya funktioner adderas och andra tas bort, innehåll och layout i Tjänsten kan ändras. Vi förbehåller oss därför rätten att utveckla och att närsomhelst ändra Tjänsten och Villkoren. Vid var tid gällande version av Villkoren finns tillgänglig via Tjänsten

Vid väsentliga förändringar i Tjänsten eller villkoren meddelas det via våra Tjänster, eller med andra medel, för att ge dig möjligheten att granska ändringarna innan de träder i kraft. Vi instämmer i att ändringarna inte ska vara retroaktiva. Om du motsätter dig någon ändring kan du avsluta ditt konto. Din fortsatta användning av Tjänsterna efter att vi publicerat eller skickat ett meddelande om ändringar i dessa villkor betyder att du godkänner de ändrade villkoren från och med det datum de börjar gälla.

13    Tillämplighet

Villkoren gäller både privatperson/privatkund och företagskund om inte annat särskilt anges. Med ”privatperson” och ”privatkund” avses en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Med ”företagskund” avses en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna eller annans näringsverksamhet. Du som godkänner Villkoren ansvarar för att du har rätt att binda företagskunden som du företräder till Villkoren.

14    Tvist

Svensk lag tillämpas på dessa Villkor. Om det uppstår tvister i förhållande till dessa Villkor ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse.

Kan en tvist med privatkund avseende tillämpning eller tolkning av Avtal, eller därmed sammanhängande frågor inte lösas genom dialog, förhandling och överenskommelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.

Eventuella tvister med företagskund kan slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut varvid reglerna för förenklat förfarande ska tillämpas.

Om du har hemvist inom EU, tillhandahåller Europeiska Kommissionen en onlineplattform för tvistlösning, vilken du kan nå här: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Vidare har du i egenskap av konsument rätt att använda alternativ tvistlösning från Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se

15    Kontaktuppgifter Propia Applications AB

Vill du få hjälp eller annan kontakt med oss kan du skicka ett mejl oss på tillsammans@tillio.se

Propia Applications AB
Västgötegatan 13C
60221 Norrköping